نحوه‌ی ارسال مقاله
 لطفا به منظور ارسال مقاله با استفاده از اطلاعات حساب کاربری خود به سایت وارد شوید.
ایجاد حساب کاربری
 در صورتی که هنوز در سایت حساب کاربری ایجاد نکرده‌اید، با ورود به بخش «ایجاد حساب کاربری»، اطلاعات خود را ثبت نمایید. به این ترتیب رمز عبور شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
 در صورتی که هنگام ایجاد حساب کاربری با پیغام «اين ايميل قبلا ثبت شده است.» مواجه شدید، به این معنی است که قبلا اطلاعات شما در سیستم ذخیره شده است. در صورتی که رمز عبور خود را در اختیار ندارید به بخش «آیا کلمه‌ی عبور را فراموش کرده‌اید؟» مراجعه نمایید.
 ورود به سایت
 در صورتی که قبلا در سایت حساب کاربری ایجاد کرده‌اید با استفاده از بخش «ورود» به سایت وارد شوید.
 رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید
  در این صورت با مراجعه به بخش «آیا کلمه‌ی عبور را فراموش کرده‌اید؟» رمز عبور جدید را دریافت نمایید.