تقویم همایش
زمان برگزاری کنگره ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور  ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ / ۰۳ / ۱۳۹۴
۳۱ / ۳ / ۱۳۹۴
۱۵ / ۴ / ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت‌نام با تخفیف ۱۵ / ۰۳ / ۱۳۹۴
۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت‌نام در همایش ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۴
اعطای گواهی‌نامه حضور در همایش ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۴