اعضای کمیته علمی

دکتر مهران اعلمی

دکتر زینب امیری رفتنی

 دکتر محمد حجتی

 دکتر زهره حمیدی اصفهانی

 دکتر اصغر خسروشاهی اصل

 دکتر صبیحه سلیمان‌زاد

 دکتر محمد شاهدی

دکتر امان محمد ضیایی‌فر

 دکتر محمد تقی گلمکانی

دکتر مددلو

 دکتر لیلا میرمقتدایی

 دکتر وریدی

 دکتر نجفی

 دکتر مسعود نجف نجفی