دبیرخانه همایش
 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
پست الکترونیک: info@foodcongress2015.iut.ac.ir
تلفاکس: ۳۳۹۱۳۳۲۱ - ۰۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۲۶۶۳۷۷