برگشت

ارسال‌‌کننده‌‌های محترم مقاله‌‌ها در صورتی که نیاز به گواهی پذیرش مقاله خود در سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی دارند می‌‌توانند پس از پذیرفته شدن مقاله‌‌شان در بازبینی اولیه و  پرداخت هزینه‌‌ی ثبت‌‌نام شرکت در همایش به صورت آنلاین از سیستم دریافت نمایند.