برگشت

 

ارسال‌‌کنندگان محترم مقاله‌‌ها باید دقت فرمایند که در صورت عدم قفل مقاله‌‌های ارسالی، این مقاله‌‌ها مورد بازبینی و داوری نهایی قرار نمی‌‌گیرند. لذا از کلیه‌‌ی ارسال‌‌کنندگان تقاضا می‌‌شود چنانچه مقاله‌‌های خود را هنوز قفل ننموده‌‌اند نسبت به قفل کردن سریع آنها اقدام فرمایند.