برگشت

 

از آنجا که مدت زمان برگزاری همایش بسیار محدود است و امکان ارائه‌‌ی مقاله‌‌های ارسالی به صورت سخنرانی بسیار محدود می‌‌باشد و انتخاب  مقاله‌‌ها جهت ارائه به صورت پوستر دلیل بر کم ارزشی آنها نمی‌‌باشد. لذا اعلام می‌‌دارد ارزش مقاله‌‌های ارائه شده به صورت سخنرانی با مقاله‌‌های پذیرفته شده جهت پوستر مشروط بر چاپ آنها در CD همایش به صورت مقاله کامل، برابر می باشد.