برگشت

 

به دنبال تقاضای تعداد زیادی از افراد علاقمند از دانشگاه‌‌ها و موسسات مختلف مرتبط با صنعت غذا برای ثبت‌‌نام و شرکت دسته‌‌جمعی در سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، این امکان بر روی وب‌‌سایت همایش فراهم گردید. برای آگاهی و چگونگی استفاده از این امکان به وب‌‌سایت همایش بخش «ثبت‌‌نام دسته‌‌جمعی» مراجعه شود.