برگشت
با توجه به اینکه تاریخ و ساعت دقیق برگزاری هر کارگاه بعد از به حد نصاب رسیدن ظرفیت آن کارگاه، تعیین و اعلام می‌‌گردد، متقاضیان می‌‌توانند بدون پرداخت هزینه مربوطه بصورت مقدماتی در کارگاه مورد نظر ثبت‌‌نام اولیه را انجام داده و در نهایت پس از تعیین زمان دقیق کارگاه، ثبت‌‌نام اصلی را با پرداخت هزینه مربوطه انجام دهند. قابل ذکر است ثبت‌‌نام اولیه جهت شرکت در کارگاه‌‌های آموزشی تا ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۴ تمدید شده است.