برگشت

به اطلاع می‌‌رساند تنها آندسته از شرکت‌‌کنندگانی که مقاله آنها به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است می‌‌توانند برای اسکان همراه در خوابگاه اقدام نمایند.