برگشت

لطفا توجه داشته باشید که جهت پرداخت الکترونیکی کارت بانک باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱- کارت عضو شتاب باشد

۲- منقضی نشده باشد

۳- رمز کارت معتبر باشد